OPŁATY

 

Opłaty za czynności notarialne

 

Zgodnie z art. 5 ustawy – Prawo o notariacie notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie notarialne (taksa notarialna) określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie Notariusza ustalane jest każdorazowo indywidualnie ze stronami czynności notarialnych w granicach przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 272 z późn. zm.).

 

Należy jednak wiedzieć, że każdy kto nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Wówczas Sąd, z uwzględnieniem przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych, po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej. Za osobę, która została zwolniona od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa. Wynagrodzenie przyznaje notariuszowi, na jego wniosek, sąd, który wyznaczył notariusza, na podstawie taksy notarialnej.

 

Notariusz wymienia na każdym sporządzonym dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat, powołując podstawę prawną, przy czym strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi.

 

Jako płatnik notariusz pobiera także podatki, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn. Ponadto notariusz pobiera opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej.

Jako płatnik notariusz przekazuje pobrane od klientów podatki na konto Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę Kancelarii Notarialnej, zaś pobrane opłaty sądowe notariusz przekazuje właściwemu Sądowi Rejonowemu.

 

Wszelkie opłaty związane z podpisaniem aktu notarialnego lub dokonaniem innej czynności notarialnej uiszczane są gotówką w Kancelarii Notarialnej albo – w przypadku osób, które posiadają możliwość dokonywania przelewów internetowych – w formie przelewu na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

Numer rachunku Kancelarii Notarialnej: 39 1020 1505 0000 0202 0153 3496