CZYNNOŚCI  NOTARIALNE

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim.

Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

 

Notariusz odmawia dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną („czynności notarialnych”).

Zgodnie z Prawem o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 1. sporządza akty notarialne, w szczególności:
 • umowy sprzedaży,
 • umowy darowizny,
 • umowy dożywocia,
 • umowy przenoszące własność nieruchomości,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy ustanowienia służebności osobistych, gruntowych i przesyłu,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy warunkowe,
 • umowy zamiany,
 • umowy spółki,
 • umowy o dział spadku,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • testamenty,
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
 • protokoły zawierające oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku,
 • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 • protokoły dziedziczenia,
 • pełnomocnictwa;
 1. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 2. sporządza poświadczenia, tj. poświadcza:
 3. własnoręczność podpisu,
 4. zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 5. datę okazania dokumentu („data pewna”),
 6. pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 7. doręcza oświadczenia;
 8. spisuje protokoły;
 9. sporządza protesty weksli i czeków;
 10. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 11. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 12. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 13. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.