KANCELARIA NOTARIALNA

 

Notariusz Marcin Biernacki został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza w Inowrocławiu po odbyciu pełnego cyklu szkolenia obejmującego: aplikację notarialną, egzamin notarialny i asesurę notarialną oraz pełnienie funkcji zastępcy notarialnego, w tym zastępcy notariusza.

 

Działalność notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, zgodnie z którą notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego.

 

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.